Mysql: Import, export database dữ liệu lớn

1. Import dữ liệu

Đây là câu lệnh import thường được sử dụng nhất. Đây là câu lệnh chỉ thực thi khi dữ liệu import không bị lỗi, nếu dữ liệu bị lỗi câu lệnh sẽ không thực thi. Để bỏ qua lỗi và tiếp tục import ta sử dụng thêm các tham số khi import.

trong đó (-f) viết tắt của từ flag nghĩa là cờ, đặt cờ khi import. Thay vì dừng lại để hiển thị lỗi thì mysql sẽ tiếp tục import và bỏ qua thông báo lỗi.
Import một bảng (table):

2. Export dữ liệu

File export được lưu với tên dbname.sql

Export một bảng (table):

Hi vọng sẽ giúp được bạn. Thanks