Laravel: Hướng dẫn cài đặt

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt laravel theo 2 cách:

  1. Sử dụng composer để cài đặt trực tiếp composer create-project 
  2. Download code hoặc clone code từ git sau đó cài đặt composer install

1. Hướng dẫn cài đặt trực tiếp với composer

  • Đi đến thư mục gốc để cài đặt
  • Trong Ubuntu: /var/www/
  • Trong window, nếu cài Wampp trên phân vùng C thì server root sẽ nằm ở C://wampp/www, đối với Xampp nó là C://xampp/htdocs/
  • Chạy lệnh dưới đây trong  terminal/command-prompt:

  • Câu lệnh trên sẽ tạo thư mục với tên là: nameofyourproject và cài đặt laravel trong folder đó

Chọn version laravel khi cài đặt:

Ví dụ: composer createproject laravel/laravel training-laravel

2. Hướng dẫn cài đặt với git clone hoặc source có sẵn

– Đi đến Laravel Github – Clone or Download vào thư mục gốc – Giả sử, tên project khi bạn cloned hoặc downloaded tên là “training-laravel” – Đi đến thư mục laravel (trong Ubuntu Linux, bạn vào  /var/www/training-laravel) – Chạy câu lệnh dưới đây

– Nó sẽ cài đặt yêu cầu phụ thuộc (required dependencies) để chạy  Laravel. Tốn một ít thời gian để cài đặt các required dependencies đó. – Truy cập laravel khi cài đặt xong. http://localhost/training-laravel/public Ghi chú 1: Nếu cài laravel trong linux thì nên phân quyền write cho folder bootstrap/cache và storage

Sau khi cài đặt xong bạn có thể truy cập vào laravel bằng đường dẫn này:http://localhost/name-of-your-project/public Ghi chú 2: Sau khi cài đặt xong, bạn truy cập vào laravel xuất hiện thông báo lỗi ” No encrypter found ”  nguyên nhân là site của bạn chưa tạo ra key mã hóa, bạn có thể taọ ra key mã hóa ứng dụng của mình bằng cách: – Đi đến thư mục gốc của laravel – Thay đổi .env.example thành .env – Mở terminal hoặc command-prompt chạy câu lệnh sau:

  • Chúng ta sẽ thấy một thông báo rằng ứng dụng đã tạo key thành công
  • Nó cập nhập vào file .env  một APP_KEY.
  • Lỗi đã được giải quyết, bây giờ hãy truy cập vào web bạn đã cài đặt

Source code

Hiện tại thì laravel đã lên đến phiên bản 8x, để cài đặt bạn có thể xem bài viết này nha.
Hi vọng sẽ giúp được bạn. Thanks