Laravel: Hướng dẫn cài đặt

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt laravel theo 2 cách:

  1. Sử dụng composer để cài đặt trực tiếp composer create-project 
  2. Download code hoặc clone code từ git sau đó cài đặt composer install

1. Hướng dẫn cài đặt trực tiếp với composer

  • Đi đến thư mục gốc để cài đặt
  • Trong Ubuntu: /var/www/
  • Trong window, nếu cài Wampp trên phân vùng C thì server root sẽ nằm ở C://wampp/www, đối với Xampp nó là C://xampp/htdocs/
  • Chạy lệnh dưới đây trong  terminal/command-prompt:

  • Câu lệnh trên sẽ tạo thư mục với tên là: nameofyourproject và cài đặt laravel trong folder đó

Chọn version laravel khi cài đặt:

Ví dụ: composer createproject laravel/laravel training-laravel

2. Hướng dẫn cài đặt với git clone hoặc source có sẵn

– Đi đến Laravel Github
– Clone or Download vào thư mục gốc
– Giả sử, tên project khi bạn cloned hoặc downloaded tên là “training-laravel”
– Đi đến thư mục laravel (trong Ubuntu Linux, bạn vào  /var/www/training-laravel)
– Chạy câu lệnh dưới đây

– Nó sẽ cài đặt yêu cầu phụ thuộc (required dependencies) để chạy  Laravel. Tốn một ít thời gian để cài đặt các required dependencies đó.
– Truy cập laravel khi cài đặt xong. http://localhost/training-laravel/public

Ghi chú 1: Nếu cài laravel trong linux thì nên phân quyền write cho folder bootstrap/cache và storage

Sau khi cài đặt xong bạn có thể truy cập vào laravel bằng đường dẫn này:http://localhost/name-of-your-project/public

Ghi chú 2:
Sau khi cài đặt xong, bạn truy cập vào laravel xuất hiện thông báo lỗi ” No encrypter found ”  nguyên nhân là site của bạn chưa tạo ra key mã hóa, bạn có thể taọ ra key mã hóa ứng dụng của mình bằng cách:
– Đi đến thư mục gốc của laravel
– Thay đổi .env.example thành .env
– Mở terminal hoặc command-prompt chạy câu lệnh sau:

  • Chúng ta sẽ thấy một thông báo rằng ứng dụng đã tạo key thành công
  • Nó cập nhập vào file .env  một APP_KEY.
  • Lỗi đã được giải quyết, bây giờ hãy truy cập vào web bạn đã cài đặt

Source code

Hi vọng sẽ giúp được bạn. Thanks