Tác giả: Minh Hiep

Khát vọng của mình là không ngừng học hỏi, tiếp thu các công nghệ mới để trở thành developer chuyên nghiệp.